eueurogalicjalogo wektorowe LGDZLLeaderprow

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Park Małe Arboretum w Kamieniu
listopad 04, 2019
Views: 626
(0/0) Votes
Description:

Informacja o gminie.


Gmina Kamień znajduje się w województwie podkarpackim w powiecie rze­szowskim ziemskim. Spośród 14 gmin powiatu jest najbardziej wysunięta na północ. Gmina obejmuje swoim obszarem tereny 6 sołectw: Kamień Górka, Kamień Krzywa Wieś, Kamień Podlesie, Kamień Prusina, Łowisko i Nowy Kamień. Powierzchnia gminy wynosi 7321 ha i zamieszkuje ją 7047 osób (wg stanu na 31 grudnia 2018 r.). Użytki rolne zajmują 70,1% ogólnej powierzchni gminy, także lasy zajmują dużą powierzchnię bo aż 25% – gmina jest najbardziej zalesioną gminą powiatu rzeszowskiego.


W gminie znajduje się 11 placówek oświatowych, w tym 5 szkół podstawowych, liceum ogólnokształcące, szkoła branżowa, szkoła muzyczna, 3 przedszkola – 2 samorządowe i 1 parafialne. Ponadto funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób niepełnosprawnych i 2 domy seniora dla osób starszych.


Przez Gminę Kamień przebiega ważny szlak komunikacyjny Via Carpatia w postaci drogi ekspresowej S-19 będącej w trakcie budowy. Obecnie gmina skomunikowana jest drogą krajową nr 19, natomiast łączna długość dróg powiatowych wynosi 29,10 km, a gminnych 44,32 km. Gmina jest w pełni skanalizowana (125,50 km sieci kanalizacyjnej) oraz zwodociągowana (79,60 km sieci wodociągowej). Kamień jest gminą, niegdyś typowo rolniczą, dziś zmienia kierunek w stronę przemysłu i drobnych usług.

Powered by FW Gallery